Условия за Ползване

Фирма Тошитомо и нейните филиали и подразделения Ви предоставят нашите продукти и услуги съгласно следните общи условия (“Общи условия”). Тези общи условия се отнасят за ТОШИТОМО и уеб сайта на домейна wodata.com (“сайта”). Чрез достъпа, разглеждането и/или използването на сайта, Вие признавате и разбирате, че тези общи условия са законов еквивалент на подписан писмен договор и приемате и се съгласявате да сте обвързани с тези общи условия. ТОШИТОМО си запазва правото да променя своите политики и процедури от време на време, по своя собствена преценка, като продължаващото използване от Ваша страна на сайта след такива промени ще се счита, че представлява приемане на промените. Ако някое условие се счита за невалидно или неприложимо поради някаква причина, това условие се счита за делимо и няма да влияе на валидността или възможността за прилагане на което и да е друго условие. Термините “Вие” и “Ваш”, използвани в настоящите общи условия, означават лицето (лицата), влизащо, разглеждащо или използващо сайта. “Наш” означава фирма Тошитомо.

Вашите потребителско име и парола
Когато се регистрирате да използвате сайта, от Вас може да бъде поискано да зададете Ваше потребителско име и парола при вписването за първи път на сайта. Ако имате проблеми с достъпа до сайта, моля изпратете имейл на отдела за работа с клиенти на адрес woda@wodata.com или се свържете с отдела за работа с клиенти на телефон (02)-974-55-73. Трябва да се уверите, че Вашата парола не е лесна за отгатване, и че Вашите потребителско име и парола ще се третират със същите грижи, които полагате за защитата на друга важна финансова информация. Вие се съгласявате да не давате или предоставяте Вашите потребителско име и парола на друго лице. Вие се съгласявате да информирате незабавно ТОШИТОМО, ако Вашето потребителско име или парола се използват неправомерно, бъдат загубени или разкрити без Вашето съгласие чрез изпращане на имейл на отдела за работа с клиенти на адрес woda@wodata.com или чрез обаждане до отдела за работа с клиенти на телефон (02)-974-55-73.

Вашият профил
Ако използвате сайта, Вие отговаряте за запазване на конфиденциалността на Вашия ТОШИТОМО профил, както и на Вашите потребителско име и парола. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, свързани с Вашия профил, потребителско име или парола. ТОШИТОМО си запазва правото да прекрати Вашия профил или достъпа до сайта по своя собствена преценка.Ако не сте регистриран потребител и направите поръчка на сайта, ТОШИТОМО има правото да не обърне внимание на тази поръчка, без да Ви уведомява.

Авторско право
Авторските работи, съдържащи се на сайта, включително, но без ограничение до целия дизайн, текст, графики, звукови записи, образи и лога (наричани колективно “обекти на авторско право”), се притежават, освен ако изрично не е посочено друго, от ТОШИТОМО и са защитени от българския и международните закони за авторското право. Освен това, ТОШИТОМО притежава авторско право върху сайта като сборна работа или компилация, както и върху избора, координацията, подобрението и аранжирането на съдържанието на сайта. Освен ако изрично не е посочени друго тук, обектите на авторско право не могат да се копират, предават, показват, изпълняват, разпределят (за компенсация или другояче), лицензират, променят, очертават, записват за последваща употреба или да се използват по друг начин като цяло или частично без предварителното писмено съгласие на ТОШИТОМО. ТОШИТОМО не Ви дава каквито и да било изрични или косвени права върху обектите на авторско право и налага своите права над интелектуалната собственост до пълната степен на закона. Цялото съдържание на сайта е защитено от авторско право © Тошитомо 2003-2014.

Търговски марки
Името ТОШИТОМО и всички други имена, лога, сервизни марки и икони, идентифициращи ТОШИТОМО и нейните филиали на сайта, или продуктите и услугите на ТОШИТОМО (наричани сборно “марки”) са регистрирани търговски марки на ТОШИТОМО. Марките, включени в сайта, са защитени от законите за търговските марки, търговското право и от други закони, и не могат да се копират или имитират като цяло или частично по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ТОШИТОМО. Всички други търговски марки, които не се притежават от ТОШИТОМО и се появяват на сайта, са собственост на съответните им притежатели, и Вие нямате право да използвате търговските марки без предварителното писмено съгласие на съответния собственик. Освен както е изрично посочено в секцията за лиценза и достъпа до сайта, нищо, съдържащо се в настоящите общи условия, не може да се счита като даващо или разрешаващо каквото и да е право за използване на марките.

Лиценз и достъп до сайта
Вашето непрекъснато спазване на настоящите общи условия Ви дава ограничен, личен, подлежащ на оттегляне, неизключителен, неподлежащ на прехвърляне лиценз да използвате сайта. Този лиценз не включва каквито и да е права за препродажба или правото на комерсиално използване на сайта или на неговото съдържание. Вие имате право електронно да сваляте или копирате материалите, публикувани на сайта, единствена за Ваша лична, нетърговска информационна употреба. Всякакви съдържания на сайта, които са свалени, трябва да включват забележката за авторско право, посочена в секцията за авторското право на настоящите общи условия. Вие потвърждавате, че не получаване никакви права на собственост върху обектите на авторско право и марките чрез свалянето на защитени от авторско право и/или търговски марки съдържания. Освен както е изрично посочено тук, Вие не можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, трансферирате, продавате, размножавате, очертавате, свързвате или използвате по друг начин информация или съдържание, получено от или чрез сайта, без предварителното писмено разрешение на собственика на съответните съдържания. Като условие за Вашия достъп, разглеждане и/или използване на сайта, Вие се съгласявате, че Вие няма да влизате, разглеждате или използвате сайта за каквато и да е цел, която е незаконна, неразрешена или не отговаря на настоящите общи условия и на приложимите закони или разпоредби, и Вие се съгласявате, че даденият Ви ограничен лиценз в тази секция ще стане невалиден незабавно при нарушаване от Ваша страна на това споразумение. ТОШИТОМО си запазва правото да прекрати Вашия достъп до сайта и неговото съдържание във всеки един момент, с или без причина или уведомление, изцяло по своя преценка.

Прекъсвания на сайта
ТОШИТОМО не отговаря, ако или когато Вашият достъп до сайта е или стане забавен, ограничен, бавен или неналичен по друг начин поради каквато и да било причина, включително хардуерен или софтуерен проблем; претоварване на системните капацитети; повреда в резултат на лошо време, земетресения, урагани, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства; войни, бунтове, терористични актове; прекъсване на захранването или на други услуги; стачки или други спирания на работа, правителствени или регулаторни ограничения; съдебни или административни заповеди ли разпоредби; или поради всякаква друга причина (била то подобна или не на горепосочените), която е извън контрола на ТОШИТОМО. Освен това, ТОШИТОМО не отговаря за каквито и да било компютърни вируси, вредни кодове или други дефекти в сайта или несъвместимост между сайта, файлове и Вашия браузър или друга програма за достъп до сайта.

Електронни комуникации
Когато посещавате сайта или изпращате имейли на ТОШИТОМО, Вие комуникирате с ТОШИТОМО по електронен път и се съгласявате да получавате комуникации от ТОШИТОМО по електронен път. ТОШИТОМО ще комуникира с Вас чрез имейл или чрез публикуване на уведомления на сайта. Вие се съгласявате, че цялата комуникация, предоставена от ТОШИТОМО до Вас по електронен път, удовлетворява всички законови изисквания за това, комуникацията да е в писмена форма.

Вашите информации
ТОШИТОМО ще се радва да получи Вашите коментари, предложения, идеи или въпроси относно сайта или който и да е от продуктите или услугите, предлагани от ТОШИТОМО. Вие се съгласявате, че коментари, идеи, предложения или друга информация (наричани сборно “информация(и)”), които предоставяте на ТОШИТОМО по какъвто и да е начин (било то устно или писмено), включително тези относно който и да е от нашите продукти, услуги или сайта (включително личното име, което предоставяте на ТОШИТОМО с информацията) не са конфиденциални и могат да се използват от ТОШИТОМО без ограничения. Чрез предоставянето на информация, Вие давате на ТОШИТОМО безплатно, непрекъснато, неотменимо, неизключително право и лиценз на ТОШИТОМО да приеме, публикува, възпроизвежда, разпространява, предава, разпределя, копира, използва, създава производни работи, показва по цял свят или действа по отношение на информация без допълнително одобрение или ограничение в каквато и да е форма, медия или технология, която е непозната или развита по-късно, за пълния обхват на всички права, които могат да съществуват в информацията, и Вие се отказвате да завеждате искове за обратното. Вие декларирате, че Вие притежавате или по друг начин контролирате всички права над информацията, която осигурявате, и че използването на Вашата информация от ТОШИТОМО няма да наруши правата на трети страни.

Линкове до друг сайт
Линкове до уеб сайтове, които не са собственост на ТОШИТОМО, са посочени единствено като информация по теми, която може да Ви е полезна. ТОШИТОМО не представлява или гарантира, нито изрично, нито косвено, съдържанието на уеб сайтове, които не са собственост на ТОШИТОМО, включително, но без ограничение до точността, пълнотата, надеждността или годността им за каквато и да било конкретна цел. Линкове към уеб сайтове, които не са собственост на ТОШИТОМО, не предполагат, че ТОШИТОМО потвърждава, или отговаря за, мненията, идеите, продуктите, информацията или услугите, предлагани от уеб сайтовете, които не са собственост на ТОШИТОМО.

Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и предпазвате ТОШИТОМО и всички нейни служители, агенти, чиновници, директори, собственици, партньори, представители, акционери, адвокати, счетоводители, предшественици, наследници и правоприемници от и срещу всякакви искове, съдебни дела, щети, наранявания, отговорности, загуби и разходи (включително разумни адвокатски такси и юридически разходи), свързани с или произлизащи от Вашия достъп, разглеждане и/или използване на сайта или каквото и да е нарушение от Ваша страна на настоящите общи условия.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
ТОШИТОМО ПОЛАГА РАЗУМНИ УСИЛИЯ, ЗА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИ НАЙ-АКТУАЛНАТА И ТОЧНА НАЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО САЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО НАШИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КАТО ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА САЙТА, МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВА НЕТОЧНОСТИ, ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ ИЛИ ОСТАРЯЛА ИНФОРМАЦИЯ. ТОШИТОМО МОЖЕ ДА ПРАВИ МОДИФИКАЦИИ ИЛИ ПРОМЕНИ НА САЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ПОРАДИ ВСЯКАКВА ПРИЧИНА. ТОШИТОМО НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГРЕШКИ В ЦЕНИТЕ) В ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. ТОШИТОМО СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ИЛИ ОТМЕНИ ВАША ПОРЪЧКА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО (1) ВСЯКА ПОРЪЧКА, КОЯТО СЪДЪРЖА НЕПРАВИЛНА ЦЕНА ИЛИ ПРОДУКТОВИ ОПИСАНИЯ; ИЛИ (2) ВСЯКА ПОРЪЧКА, КОЯТО НАРУШАВА ИЛИ МОЖЕ ДА НАРУШИ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. ТОШИТОМО СЪЩО СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОГРАНИЧАВА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, КОИТО ВИЕ ЗАКУПУВАТЕ ПРЕЗ САЙТА.Този сайт по принцип е достъпен в цяла България и включва продукти и/или услуги, които по принцип са налични за закупуване от ТОШИТОМО в рамките на България, но могат да не бъдат налични за Вашето конкретно местоположение. Референцията към всякакви продукти или услуги на този сайт не означава и не гарантира, че продуктите или услугите са налични за Вашето конкретно местоположение. Моля, свържете се със службата за работа с клиенти на ТОШИТОМО за наличността на специфичния продукт или услуга за Вашето местоположение.ВИЕ ИЗРИЧНО ПОЕМАТЕ ЦЕЛИЯ РИСК ЗА ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И НЕГОВИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ. ТОШИТОМО НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ГОДНОСТТА, ЦЕЛОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ЛЕГАЛНОСТТА ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ ИЛИ ТОЧНОСТТА НА САЙТА И НЕГОВИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ЦЕЛ, ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. САЙТЪТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО СА” БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, БИЛО ТО ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕПОСЕГАТЕЛСТВО. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ТОШИТОМО ИЛИ НАШИТЕ ТЪРГОВЦИ НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ИНДИРЕКТНИ, ПОСЛЕДСТВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ВАШИЯ ДОСТЪП, РАЗГЛЕЖДАНЕ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП, РАЗГЛЕЖДАНЕ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ), БЕЗ ОГЛЕД НА ТОВА, ДАЛИ ТОШИТОМО Е ИЗВЕСТЕНА ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, БИЛО ТО В ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО.

Управляващ закон
Чрез достъпа, разглеждането и/или използването на този сайт, Вие се съгласявате, че всички въпроси, свързани с настоящите общи условия и Вашия достъп, разглеждане и/или използване на сайта, ще бъдат управлявани от законите на България, София, без оглед на конфликтите със законови принципи. Всяко действие за налагането на настоящите общи условия ще бъде отнасяно към съдилищата в София, България и Вие изрично се съгласявате да бъдете подложени на личната юрисдикция и съдебния окръг на съдилищата. ТОШИТОМО не поема отговорност, че информацията или съдържанието на сайта е подходящо или налично за употреба за други местоположения. Вашият достъп, разглеждане и/или използване на информация или съдържания на този сайт или използването, или покупка на каквито и да е продукти или услуги от местоположението, където част от съдържанията на сайта са нелегални, са забранени. Ако изберете да влезете или направите покупки от този сайт от други местоположения, Вие правите това доброволно и на своя воля, и Вие отговаряте за спазването на приложимите закони. Настоящите общи условия ще бъдат предмет на всички други споразумения, които се сключили с ТОШИТОМО.

Разрешаване на спорове
Вие се съгласявате, че ако възникне разлика в интерпретацията, спор, несъответствие или иск (“иск”) по отношение на Вашия достъп, разглеждане и/или използването на сайта и неговото съдържание, включително, но без ограничение до услугата за онлайн плащане, Вие незабавно ще направите разумни усилия на добра воля да договорите писмено разрешение на иска с ТОШИТОМО преди да предприемете законни, административни или други мерки за разрешаване на спора. Вие се съгласявате, че ако искът остане неразрешен в рамките на четиридесет и пет (45) дни след възникването на иска, ТОШИТОМО и Вие ще използвате като посредник трета страна за разрешаването на иска, която трета страна ще бъде приемлива както за Вас, така и за ТОШИТОМО. Ако подадете иск за арбитраж, административен иск, иск до правителствена агенция или започнете законово действие от какъвто и да било вид срещу ТОШИТОМО без първо да се опитате на добра воля да решите иска чрез посредник, Вие се съгласявате да се откажете от всички права, които може да имате за възстановяване на адвокатски такси, съдебни разходи или други законови разходи, свързани с иска, дори в противен случай да имате право тези разходи да Ви бъдат възстановени съгласно действащ закон или разпоредба.

Общи положения
В случай че някое условие, което се съдържа в настоящите общи условия, се счете от съд с компетентна юрисдикция, че противоречи на даден закон, останалите условия в настоящите общи условия ще останат в пълна сила и ефективност. В резултат на настоящите общи условия или Вашия достъп, разглеждане и/или използване на този сайт не съществува никакво съвместно предприятие, партньорство, служебен ангажимент или агентска връзка. Отказването от претенции от страна на ТОШИТОМО за каквото и да е нарушение или неустойка съгласно настоящите общи условия няма да представлява отказване от претенции за никакви последващи или други нарушения или неустойки.